Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui

Projekto pavadinimas:

,,Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui“ Nr. 09.2.1-ESFA-A-K-728-02-0016

Veiksmų programa:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa , 9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“  

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2019 m.

veiklų pabaiga:

2021 m.

Projekto vertė:

114 300,92 Eur

ES struktūrinių fondų lėšos:

111 944,92 Eur

Savivaldybės lėšos:

2356,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninio plėtros fondo) ir savivaldybės lėšos.

Projekto tikslas:

Tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, stiprinant socialinį emocinį ugdymą.

Projekto aprašymas:

Ukmergės vaikų lopšeliuose-darželiuose ,,Žiogelis“, ,,Vaikystė“, ,,Buratinas“, ,,Saulutė“ ir Taujėnų gimnazijoje bus įrengti sensoriniai kambariai, aprūpinti virtualiomis priemonėmis. Atnaujintas ikimokyklinio ugdymo turinys, edukacinės aplinkos bei organizavimo procesai leis palengvinti vaikų adaptaciją darželyje, spręs nemiegančių dienos miego vaikų užimtumo problemas. Bus praplėstos sunkiai valdančių emocijas vaikų ugdymo pagalbos galimybės. Sudarytos sąlygos integraliam šiuolaikiškam visų darželio ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdymui. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, konsultuodamiesi su švietimo pagalbos specialistais, dalyvaudami mokymuose, tobulins kvalifikaciją socialinio emocinio ugdymo srityje bei IKT taikyme ugdymo procese. Projekto veiklos orientuotos į pažangių ugdymo metodų diegimą, taikymą bei geresnius ugdymo pasiekimus.

Asmuo kontaktams:

Ramunė Bakučionienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 340 63987, el. paštas   [email protected] .


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-31 11:49:12