Socialinis būstas

Jūratė Kaselienė, vyr. specialistė
Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Turto valdymo ir apskaitos skyrius

Turto ir įmonių valdymo poskyris
Kęstučio a. 3, Ukmergė
Kab.: 11
Tel.: 8-340-60323
El. paštas: [email protected]

 

Informacija asmenims, pageidaujantiems nuomotis socialinį būstą 

Prašymas įrašyti į sąrašą Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą (BP-3) 

Pajamų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas (BP-6)


Informuojame, kad vadovaujantis 2019 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 22 straipsniu, asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, ir (ar) asmenys ir šeimos, gaunantys paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, privalo:

  1. šiame įstatyme numatytais atvejais deklaruoti turimą turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;
  2. pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą prašymo formą ir jos priedus pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir būtinus šiai paramai gauti dokumentus. Jeigu šiame punkte nurodyta informacija ir dokumentai yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar savivaldybės administracija šiame punkte nurodytą informaciją ir dokumentus gali gauti pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šios informacijos ir dokumentų pateikti neprivalo;
  3. per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimo dienos apie tai informuoti savivaldybės administraciją. Šią pareigą turi asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, taip pat asmenys ir šeimos, gaunantys paramą būstui išsinuomoti ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;
  4. iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba dėl šiame įstatyme nurodytų svarbių priežasčių iki einamųjų metų birželio 1 dienos savivaldybės administracijai pateikti užpildytą socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo priedą, jame nurodydami Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruotas pajamas, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, neįskaitomos į asmenų ar šeimų gaunamas pajamas, jeigu asmuo ar šeima gavo tokių pajamų. Šią pareigą turi asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, taip pat asmenys ir šeimos, gaunantys paramą būstui išsinuomoti ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;
  5. šiame įstatyme numatytais atvejais Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nedeklaravę turimo turto (įskaitant gautas pajamas) iki gegužės 1 dienos dėl šiame įstatyme nurodytų svarbių priežasčių (ligos, kai asmuo gydomas stacionare, sužalojimo, nėštumo, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymo ir praėjus 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų), dėl savivaldybės, kurios administracijai pateikė prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti, teritorijoje paskelbtos epidemijos, stichinės nelaimės arba nelaimingo atsitikimo, dėl šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirties, priežiūros ar slaugymo, dėl sulaikymo, suėmimo, arešto atlikimo, dėl Karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų vykdymo), iki einamųjų metų birželio 1 dienos apie tai informuoti savivaldybės administraciją, pateikti šias priežastis pagrindžiančius dokumentus ir deklaruoti turimą turtą (įskaitant gautas pajamas). Šią pareigą turi asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, ir asmenys ir šeimos, kuriems nuomojamas socialinis būstas.

Asmenys ir šeimos, nepateikusios Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos, bus išbraukiamos iš sąrašų asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, o socialinio būsto nuomininkų  nuomos sutartys bus nutraukiamos.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas

Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašas ir Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas

Socialiniai būstai, kurie išnuomoti asmenims ir šeimoms, neįrašytoms į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą 


Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, asmenys ir šeimos, atitinkantys šio įstatymo 8 ir 10 straipsniuose nurodytus reikalavimus bei deklaravę gyvenamąją vietą Ukmergės rajone (arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Ukmergės rajono savivaldybėje), gali pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, kurios dydis 2020 m. yra 12,29 eurų per mėnesį (vienam asmeniui ar šeimos nariui).

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo tvarka

Prašymas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-4)

Prašymas gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-2)


Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, parama būstui įsigyti teikiama būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė sutartis su 2018-2020 metais valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus teikiančiomis kredito įstaigomis. Ukmergės rajono gyventojams kreditus teikia šios kredito įstaigos: AB SEB bankas, Luminor Bank AB,„Swedbank" AB, Anykščių kredito unija, Panevėžio kredito unija.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2020 metais limitus galite rasti čia

Asmenys ir šeimos, pageidaujantys gauti valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus, nustatyta tvarka gali kreiptis į minėtas kredito įstaigas. Dėl pažymos, patvirtinančios teisę į paramą būstui įsigyti, išdavimo prašome kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Turto ir įmonių valdymo poskyrį, 11 kabinetą.

Informacija asmenims, pageidaujantiems gauti valstybės remiamą būsto kreditą

Prašymas suteikti paramą būstui įsigyti (BP-1)


Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“,  asmenys ir šeimos, ne socialinio būsto nuomos sąlygomis nuomojantys Ukmergės rajono nuosavybės teise priklausančius savivaldybės būstus, įrašytus į aukščiau nurodytu sprendimu patvirtintą sąrašą, gali įsigyti jiems nuomojamas gyvenamas patalpas

Informacija savivaldybės būsto nuomininkams, pageidaujantiems įsigyti nuomojamas gyvenamas patalpas

Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas


Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2012 metais

Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2013 metais

Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2014 metais

Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2015 metais

Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2016 metais

Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2017 metais

Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2018 metais

Parama būstui įsigyti ir išsinuomoti 2019 m.


Teisės aktai: 

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas 

Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika 

Nutarimas dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kredių teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreiditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams ir teikti tvarkos aprašo patvirtinimo 

Įsakymas del prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 


Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymas 

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1,2,3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas 


Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašai

Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas

Ukmergės rajono savivaldybės Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-07 08:16:43