Rengiami teritorijų planavimo dokumentai

PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS 

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Žiedo g. 14, Ukmergės m., (kad. Nr.8170/0005:11), detaliojo plano, patvirtinto Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 13-518 koregavimas.

1. Planavimo organizatorius: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio a. 3, tel. 8 340 60302, faks. 8 340 63370, LT-201114, Ukmergė.

2. Planavimo iniciatorius: UAB „Narbutas International“, Ukmergės g. 308, Vilnius.

3. Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 13-854 ,,Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

4. Planavimo tikslai: atlikti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2006 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 13-631 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto teritorijos apie 20 ha, tarp Ramygalos ir Žiedo gatvių, Ukmergėje, detaliojo plano koregavimą, žemės sklype Žiedo g. 14, (kad. Nr. 8170/0005:11), keičiant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus (užstatymo tankumą ir intensyvumą), vadovaujantis Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano koregavimas atliekamas sklype suformuotame vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 13-518 ,,Dėl žemės sklypo esančio Žiedo g. 14, Ukmergėje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo.

5. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima  nuo 2019 m. liepos 11 d. iki 2019 m. liepos 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Kęstučio a. 3, Ukmergės m., Architektūros ir urbanistikos skyriuje, 26 kabinete, Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.ukmerge.lt - ,,Veiklos sritys“ - ,,Teritorijų planavimas“ - ,,Rengiami teritorijų planavimo dokumentai“.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. liepos 24 d.

PRIDEDAMA:

1. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 13-854 ,,Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ nuorašas, 2 lapai.

2. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas ,,Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, 2 lapai.

 

Rizgonių DP koregavimas:

Įsakymas dėl detaliojo plano koregavimo;

DP koregavimo darbų programa;

 

 Rengiamas žemės sklypo Klišių vs., Siesikų sen. specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189) UAB „GEODARBAI“ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 8155/0006:190, esančio Klišių viensėdyje, Siesikų seniūnijoje, Ukmergės rajone specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Planavimo tikslas: ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas.

 Planavimo organizatorius (-ai) – Alvidas Kumpauskas.

 Specialiojo plano rengėjas – UAB „GEODARBAI“, J.Basanavičiaus g. 4-3, Ukmergė, tel. 8-340-51022.

 Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne ilgiau nei iki 2016-06-15 d.

 Su specialiuoju planu galima susipažinti: plano rengėjo patalpose, J.Basanavičiaus g. 4-3, Ukmergė, tel. 8-340-51022, mob. tel. 8-645-12123, nuo 2016-06-02 iki 2016-06-15 darbo valandomis nuo 8 iki 17 val

.

 

Pradėtas rengti žemės sklypo Bokšto g. 8A, Ukmergės m. formavimo ir pertvarkymo projektas

Informacija apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1), pranešame, kad rengiamas Bokšto g. 8A, Ukmergės m. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – naudojamo žemės sklypo suformavimas prie esamų statinių (suformuojant naudojamą žemės sklypą prie esamų statinių).

Planavimo organizatorius – Kazimieras Sakas (Šarūnas Sakas).

Projekto rengėjas – UAB „GEODARBAI”, Basanavičiaus g. 4-3, Ukmergė, tel. 8-340-51022, mob. tel. 8-645-12123, 8-687-56568, el. paštas: [email protected].

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-05-23 iki 2016-06-06 darbo valandomis nuo 8 iki 17 val. UAB „GEODARBAI” patalpose adresu Basanavičiaus g. 4-3, Ukmergė.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-11 13:42:01