UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
Kodas 188752174
Tel. 8~340 60333
Faks. 8~340 63370

El. paštas: [email protected]
Darbo laikas:
I-IV 8-17val., V 8-15:45val.
Pietų pertrauka: 12-12:45val.

El. demokratijos paslaugos
 • Posėdžių transliacija
 • Pranešk apie problemą
 • Teisės aktų svarstymas
 • Posėdžiai
 • Peticijos
 • Prisijunkite
 • E. demokratijos paslaugų pristatymas
 • E. demokratijos paslaugų instrukcija
 • Vertikalus meniu
 • STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos ir tvarka
  Mero pavaduotoja
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  LR Seimo nariai
  Darbo grupės ir komisijos
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Darbo grupės ir komisijos
  Frakcijos
  Išvažiuojamieji posėdžiai
  Posėdžių lankomumas
 • TEISINĖ INFORMACIJA
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai iki 2012 m.
  2012 metų Tarybos sprendimai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai (Tarybos sprendimų projektai)
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių pažymos
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • VEIKLOS SRITYS
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • NUOSTATAI
  PLANAVIMO DOKUMENTAI
  VADOVŲ DARBOTVARKĖS
  DARBO UŽMOKESTIS
  PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
  ĮSIPAREIGOJIMAI
  ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
  TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
  ĮSTAIGŲ VADOVŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Elektroninės paslaugos
 • EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGOS
 • Posėdžių transliacija
  Teisės aktų svarstymas
  Posėdžiai
  Peticijos
  Prisijunkite
 • Nuorodos
 • ATVIRI DUOMENYS
 • SENIŪNAITIJOS
 • Priėmimas į darbą
 • Savivaldybės darbo planas
 • VALSTYBINĖ KALBA
 • TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKELBIMAI
 • Horizontalus meniu
 • SAVIVALDYBĖ
 • SAVIVALDOS ISTORIJA
  GARBĖS PILIEČIAI
  HERBAS, VARDO KILMĖ
  SENIŪNIJOS
  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
  APDOVANOJIMAI
  UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
  Ukmergės vietos veiklos grupė
 • NAUJIENOS
 • GYVENTOJAMS
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS
  APLINKOSAUGA
  VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUS EISMAS
  MOKESČIAI
  JAUNIMUI
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  SOCIALINIS BŪSTAS
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ TVARKYMAS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
  MOBILIZACIJA
  KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ EILIŠKUMAS
  TRIUKŠMO VALDYMAS
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  KOMPENSAVIMO TVARKA
  VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
  SOCIALINĖ PARAMA
  VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMA
 • VERSLININKAMS
 • INVESTICIJOS
  SVV RĖMIMO FONDAS
  LICENCIJOS IR LEIDIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  PRAŠYMŲ LICENCIJOMS PATEIKIMAS
  VERSLI LIETUVA
  REKLAMA
  MOKESČIAI
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  INFORMACIJA VERSLUI DĖL COVID-19
 • TURISTAMS
 • Dokumento informacija
  MOKINIŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKA.
  Priimtas 2004-12-15
   Nr.7-245.doc (11.4 kb) 
  Dokumentą parsisiuntė  160
  Katalogas Tarybos sprendimai
  Tipas Sprendimai
  Dokumento numeris Nr.7-245
  Aprašymas

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Ši tvarka nustato mokinių priėmimo į Ukmergės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas, vykdančias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir registravimo jose tvarką.
  2. Ukmergės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų grupei priskiriami mokyklų tipai: mokykla-darželis,  pagrindinė, vidurinė mokykla, gimnazija ir jaunimo mokykla.
  3. Tvarka nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1879,  Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 .
  4. Asmuo turi teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą ir ją keisti.
  5. Pasibaigus prašymų registracijos laikui savivaldybės taryba Administracijos direktoriaus  teikimu turi teisę  tikslinti bendrojo lavinimo mokykloms priskirtą aptarnavimo teritoriją ir patvirtinti bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičių.
  6. Informacija apie priėmimo į Ukmergės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarką, priėmimo pradžią ir pabaigą, prašymų pateikimo laiką, asmens pateikiamus dokumentus skelbiama mokyklų leidžiamuose lankstinukuose, Ukmergės savivaldybės internetiniame puslapyje,  rajono spaudoje.
  7. Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų vykdomos formalaus švietimo programos tvirtinamos savivaldybės administracijos direktoriaus Švietimo ir sporto skyriaus teikimu iki gegužės 1 dienos. Apie vykdomas programas skelbiama Ukmergės savivaldybės internetiniame puslapyje, rajono spaudoje.

  II. PRIĖMIMO TVARKA

  8. Asmenys mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas priimami laikantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1879 patvirtintos „Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos“.
  9. Specialiųjų poreikių vaikai ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma priimami į arčiausiai jų gyvenamosios vietos esančias atitinkamas programas vykdančias bendrojo lavinimo mokyklas, arba į kitas mokyklas, jei ten yra vietos.
  10. Į savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo lavinimo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose . Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jos aptarnavimo teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę vadovaujantis Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijais „bendrojo lavinimo klasėje maksimalus mokinių skaičius prasidėjus mokslo metams išimties tvarka gali būti didinamas ne daugiau kaip 2“ arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią mokyklą.
  11. Priimant į mokykloje likusias laisvas vietas ne aptarnavimo teritorijoje gyvenančius mokinius, taikomi šie prioritetai:
  11.1. 1–8 klasių vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje;
  11.2.  1–8 klasių vaikai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
  11.3. vaikai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programos profilį, pakraipą, kurių nėra jų aptarnavimo teritorijai priklausančioje mokykloje;
  11.4. vaikai, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus;
  11.5. prašymų pateikimo data.
  12. Į jaunimo mokyklą savo ar tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu priimamas vaikas, netekęs mokymosi motyvacijos.
  13. Į specialiojo ugdymo įstaigą  priimami ugdytiniai iki 21 metų, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdimosi poreikių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 22 d. įsakymų Nr. 158 patvirtinta „Specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiojo ugdymo įstaigą tvarka“ . Trūkstant vietų pirmumo teise priimami vaikai, turintys labai didelių specialiųjų ugdimosi  poreikių.
  14. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju – jaunesnis, pateikus pažymą apie vaiko brandumą mokyklai) ir suaugęs asmuo.
  15. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai ir suaugusieji, pateikę mokyklos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą.
  15.1. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.
  16. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, pateikęs mokyklos direktoriui pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
  16.1. Asmuo, turintis septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, pažymėjimą, išduotą 1993 ir 1994 metais, arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, išduotą 1995-1999 metais, išlaikęs pagrindinio ugdymo programos dalykų – gimtosios, valstybinės lietuvių kalbos ir matematikos – mokymosi pasiekimų patikrinimą, gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą.
  16.2. Asmuo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie adaptuotos pagrindinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą.
  17. Mokinys, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
  18. Vyresni kaip 18 metų asmenys, iškritę iš nuosekliojo švietimo sistemos ir apsisprendę tęsti nutrauktą mokymąsi, priimami į  suaugusiųjų klases.
  19. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.  
      
  III. PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO TVARKA

  20. Dokumentai dėl priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklose vykdomas formaliojo ugdymo programas priimami  nuo Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl  klasių komplektų rajono bendrojo lavinimo mokyklose projekto patvirtinimo dienos iki rugpjūčio 31 dienos.
  21. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir medicininę pažymą; pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą – prašymą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.
  21.1. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.
  21.2. Prašyme nurodomi tikslūs duomenys apie gyvenamąją vietą bei kontaktiniai telefonai. Mokykla gali turėti paruoštą prašymo formą.
  22. Prašymai dėl priėmimo į mokyklas registruojami registracijos žurnale, kuris įtraukiamas į bylų nomenklatūrą, suteikiant nomenklatūrinį numerį.

  IV. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

  23. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi ir direktoriaus įsakymu iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
  23.1. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.
  23.2. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
  23.3. 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.
  23.4. Mokymo sutartis registruojama mokyklos Mokymo sutarčių registracijos knygoje.
  24. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla. Apie mokinio iki 16 metų priėmimą mokytis per penkias dienas raštu informuojama ankstesnė jo mokymosi įstaiga.
  24.1. Mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.
  24.2. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama pažyma apie mokymosi rezultatus.
  25. Mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminimas direktoriaus įsakymu(ais).

  Atgal

  © Visos teisės saugomos. El. p. [email protected]