Dokumento informacija
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKA.
Priimtas 2004-12-15
 Nr.7-245.doc (11.4 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  141
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-245
Aprašymas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši tvarka nustato mokinių priėmimo į Ukmergės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas, vykdančias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir registravimo jose tvarką.
2. Ukmergės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų grupei priskiriami mokyklų tipai: mokykla-darželis,  pagrindinė, vidurinė mokykla, gimnazija ir jaunimo mokykla.
3. Tvarka nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1879,  Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 .
4. Asmuo turi teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą ir ją keisti.
5. Pasibaigus prašymų registracijos laikui savivaldybės taryba Administracijos direktoriaus  teikimu turi teisę  tikslinti bendrojo lavinimo mokykloms priskirtą aptarnavimo teritoriją ir patvirtinti bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičių.
6. Informacija apie priėmimo į Ukmergės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarką, priėmimo pradžią ir pabaigą, prašymų pateikimo laiką, asmens pateikiamus dokumentus skelbiama mokyklų leidžiamuose lankstinukuose, Ukmergės savivaldybės internetiniame puslapyje,  rajono spaudoje.
7. Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų vykdomos formalaus švietimo programos tvirtinamos savivaldybės administracijos direktoriaus Švietimo ir sporto skyriaus teikimu iki gegužės 1 dienos. Apie vykdomas programas skelbiama Ukmergės savivaldybės internetiniame puslapyje, rajono spaudoje.

II. PRIĖMIMO TVARKA

8. Asmenys mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas priimami laikantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1879 patvirtintos „Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos“.
9. Specialiųjų poreikių vaikai ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma priimami į arčiausiai jų gyvenamosios vietos esančias atitinkamas programas vykdančias bendrojo lavinimo mokyklas, arba į kitas mokyklas, jei ten yra vietos.
10. Į savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo lavinimo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose . Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jos aptarnavimo teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę vadovaujantis Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijais „bendrojo lavinimo klasėje maksimalus mokinių skaičius prasidėjus mokslo metams išimties tvarka gali būti didinamas ne daugiau kaip 2“ arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią mokyklą.
11. Priimant į mokykloje likusias laisvas vietas ne aptarnavimo teritorijoje gyvenančius mokinius, taikomi šie prioritetai:
11.1. 1–8 klasių vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje;
11.2.  1–8 klasių vaikai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
11.3. vaikai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programos profilį, pakraipą, kurių nėra jų aptarnavimo teritorijai priklausančioje mokykloje;
11.4. vaikai, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus;
11.5. prašymų pateikimo data.
12. Į jaunimo mokyklą savo ar tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu priimamas vaikas, netekęs mokymosi motyvacijos.
13. Į specialiojo ugdymo įstaigą  priimami ugdytiniai iki 21 metų, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdimosi poreikių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 22 d. įsakymų Nr. 158 patvirtinta „Specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiojo ugdymo įstaigą tvarka“ . Trūkstant vietų pirmumo teise priimami vaikai, turintys labai didelių specialiųjų ugdimosi  poreikių.
14. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju – jaunesnis, pateikus pažymą apie vaiko brandumą mokyklai) ir suaugęs asmuo.
15. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai ir suaugusieji, pateikę mokyklos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą.
15.1. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.
16. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, pateikęs mokyklos direktoriui pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
16.1. Asmuo, turintis septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, pažymėjimą, išduotą 1993 ir 1994 metais, arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, išduotą 1995-1999 metais, išlaikęs pagrindinio ugdymo programos dalykų – gimtosios, valstybinės lietuvių kalbos ir matematikos – mokymosi pasiekimų patikrinimą, gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą.
16.2. Asmuo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie adaptuotos pagrindinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą.
17. Mokinys, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
18. Vyresni kaip 18 metų asmenys, iškritę iš nuosekliojo švietimo sistemos ir apsisprendę tęsti nutrauktą mokymąsi, priimami į  suaugusiųjų klases.
19. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.  
    
III. PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO TVARKA

20. Dokumentai dėl priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklose vykdomas formaliojo ugdymo programas priimami  nuo Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl  klasių komplektų rajono bendrojo lavinimo mokyklose projekto patvirtinimo dienos iki rugpjūčio 31 dienos.
21. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir medicininę pažymą; pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą – prašymą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.
21.1. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.
21.2. Prašyme nurodomi tikslūs duomenys apie gyvenamąją vietą bei kontaktiniai telefonai. Mokykla gali turėti paruoštą prašymo formą.
22. Prašymai dėl priėmimo į mokyklas registruojami registracijos žurnale, kuris įtraukiamas į bylų nomenklatūrą, suteikiant nomenklatūrinį numerį.

IV. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

23. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi ir direktoriaus įsakymu iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
23.1. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.
23.2. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
23.3. 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.
23.4. Mokymo sutartis registruojama mokyklos Mokymo sutarčių registracijos knygoje.
24. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla. Apie mokinio iki 16 metų priėmimą mokytis per penkias dienas raštu informuojama ankstesnė jo mokymosi įstaiga.
24.1. Mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.
24.2. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama pažyma apie mokymosi rezultatus.
25. Mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminimas direktoriaus įsakymu(ais).

Atgal