Kultūros paveldas

LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

Kultūros vertybių registras 

Kultūros paveldo objektų stebėsena

Valstybės saugomi kultūros paveldo objektai, esantys Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų vertybių, esančių Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas

 Naujienos

Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų rengimas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas tikrina kultūros paveldo objektų būklę, t.y. parduodant kultūros paveldo objektą, objekto valdytojas apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrių.

Skyriaus vyriausiasis specialistas patikrina ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę.

 

Aprašymas interesantui

Kultūros paveldo objekto valdytojas, vykdantis teisinį sandorį, turi kreiptis į Architektūros ir urbanistikos skyrių dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo ir pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą parengti aktą (laisva forma);
2. Fotofiksaciją;
3. Pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopiją.


Dokumentai priimami:

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriuje
Kęstučio a. 3, Ukmergė 

vyr. specialistė Sonata Vitaitė

Tel. 8 (340) 60263

s.vitaite@ukmerge.lt

 

Kultūros paveldo objektų tvarkybos projektinių pasiūlymų rengimo tvarka

Projektiniuose pasiūlymuose pateikiama:

1. titulinis lapas, kuriame nurodoma:

1.1. duomenys apie projektinių pasiūlymų rengėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefonas, fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai);

1.2. projektinių pasiūlymų objekto duomenys (objekto pavadinimas, adresas, unikalus registro kodas, objekto ir objekto užimamo ar jam naudoti priskirto žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre;

1.3. duomenys apie užsakovą (juridinio asmens pavadinimas, adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir telefonas);

1.4. projektinių pasiūlymų parengimo data (metai ir mėnuo);

2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodomas projektuojamas objektas (jo buvimo vieta, vertingosios savybės ir kiti registro duomenys), paaiškinama numatoma veikla ir jos pasirinkimo koncepcija bei kaip planuojama veikla paveiks projektuojamą objektą, jo vertingąsias savybes bei kraštovaizdį;

3. nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;

4. brėžiniai, išreiškiantys užsakovo sumanymą:

4.1. esamos padėties fiksavimo dokumentai (situacijos schema, žemės sklypo planas su statinių, infrastruktūros ir kitų teritorijos elementų išdėstymu, statinio (-ių) aukštų planai, jo fasadų, gatvės išklotinės ar kraštovaizdžio fotofiksacija);

4.2. planuojamos veiklos pavaizdavimas eskizais, fotomontažu ir pan. (planuojamo objekto vieta sklype, jo aukštų planai bei fasadai ir/arba planuojamos veiklos vieta kraštovaizdyje ir pan.);

5. kiti duomenys ar dokumentai, pagrindžiantys planuojamos veiklos atitiktį kultūros paveldo apsaugos reikalavimams.
Rengiant projektinius pasiūlymus tvarkomiesiems statybos darbams kultūros paveldo objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje vadovaujamasi paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2007„Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nurodytais reikalavimais.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-03 14:51:44