Įgyvendinti projektai

Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų IKT ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo kompetencijas

*****

Užugirio (A. Smetonos) dvaro parko tvarkymas

*****

„Socialinio būsto pažeidžiamoms gyventojų grupėms įsigijimas ir pritaikymas“

*****

Tolerancijos centro įkūrimas, rekonstruojant buvusios Ukmergės dailės mokyklos pastatą“

*****

„Ukmergės miesto piliakalnio teritorijos su prieigomis sutvarkymas“

*****

"Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas"

*****

"Ukmergės rajono Deltuvos ir Leonpolio kadastrinių vietovių Armonos polderio, drenažo rinktuvų bei hidrotechnikos statinio ant Armonos upės rekonstrukcija"

*****

"Creating bridges for a civic and democratic Europe" ("Tiltai į pilietinę ir demokratinę Europą")

*****

„Deltuvos miestelio gyvenamosios aplinkos viešosios infrastruktūros gerinimas“

*****

„Ukmergės miesto viešosios turizmo infrastruktūros vystymas“

*****

„Viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas“

*****

„Taujėnų gyvenvietės bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“

*****

„Vidiškių miestelio gyvenamosios aplinkos viešosios infrastruktūros gerinimas“

*****

„Ukmergės rajone esančių, visuomeniniams poreikiams naudojamų teritorijų – paplūdimių, specialiojo plano parengimas“

*****

„Ukmergės m. gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų (Anykščių g., S. Daukanto ir Vaižganto g.) rekonstrukcija“

*****

„Ukmergės m. gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų-dviračių takų (Maironio g., Vienuolyno g. ir Kęstučio a.) rekonstrukcija“

*****

„Ukmergės rajono savivaldybės ir jos institucijų darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimas“

*****

„Ukmergės stadiono pastato rekonstravimas“

*****

„Ukmergės rajono trumpalaikis strateginis plėtros planas“

*****

„Deltuvos gyvenvietės bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“

*****

„Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų infrastruktūros plėtra“

*****

„Ukmergės rajono savivaldybėje esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialaus plano parengimas“

*****

„Ukmergės muzikos mokyklos rekonstrukcija“

*****

„Žemaitkiemio gyvenvietės vandentvarkos modernizavimas“

*****

„Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro plėtra“

*****

„Sporto aikštynų prie Ukmergės rajono mokyklų įrengimas“

*****

„Rečionių gyvenvietės vandentvarkos rekonstrukcija“

*****

„Ukmergės rajono savivaldybės ir jos darbuotojų kvalifikacijos didinimas“

*****

„Elektroninės demokratijos plėtra Ukmergės rajone. Savivaldybės piliečių ryšių stiprinimas“

*****

„Ukmergės rajono verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra skatinant verslumą ir turizmą rajone“

*****

„Ukmergės rajono metalo apdirbimo įmonių klasterizacijos skatinimas“

*****

„Neformalusis vaikų ir jaunimo švietimas, organizuojant popamokinę veiklą Vepriuose, Ukmergės rajone“

*****

"Ukmergės karinio miestelio teritorijos konversijos investicinio projekto verslo plano rengimas"

*****

"Ukmergės miesto paviršinių nuotekų valymas"

*****

„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei pritaikant Europos šalių patirtį“

*****

„Siesikų seniūnijos Siesikų kadastrinės vietovės Armonos upės ir jos intakų juose esančių hidrotechninių statinių rekonstrukcija“

*****

„Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas“

*****

„Ukmergės rajono vaikų lopšelio – darželio ,,Žiogelis“ rekonstrukcija“

*****

„Ukmergės rajono vaikų lopšelio – darželio ,,Šilelis“ rekonstrukcija“

*****

„Ukmergės rajono vaikų lopšelio – darželio ,,Buratinas“ rekonstrukcija“

*****

„Savivaldybės tarybos narių gebėjimų stiprinimas“

*****

„Ekonominiais ir aplinkosauginiais aspektais subalansuotos Ukmergės rajono savivaldybės visuomeninių pastatų renovacijos metodikos parengimas“

*****

„Ukmergės miesto bendrojo plano parengimas“

*****

„Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos Varnalaukio upelio baseino griovių ir drenažo rinktuvų rekonstrukcija“

*****

„Užugirio dvaro ir gretimų teritorijų detalaus plano parengimas“

*****

„Maitinimo paslaugų kokybės gerinimas skatinant turizmo plėtrą Ukmergės rajone“

*****

„Profesinės kompetencijos didinimas darnaus turizmo traukos centrų ir paslaugų plėtrai“

*****

„Maitinimo įstaigų vadovų kompetencijos tobulinimas, skatinant turizmo plėtrą Ukmergės rajone“

*****

„Užterštų teritorijų Ukmergės kariniame miestelyje sutvarkymas“

*****

„Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ rekonstravimas ir modernizavimas“

*****

„Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ rekonstravimas ir modernizavimas“

*****

„Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ rekonstravimas ir modernizavimas“

*****

„Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimas“

*****

„Ukmergės karinio miestelio teritorijos sutvarkymas“

*****

„Lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato rekonstrukcija“

*****

„Šventosios upės trasos Ukmergės rajone pritaikymas turizmui“

*****

„Švietimo ir profesinio mokymo mainai praktikantams ir profesionalams, susijusiems su viešąja erdve ir miesto landšaftu”
Nr. LLP-LdV-PRT-2011-LT-0220

*****

„Ukmergės sporto centro pastato energijos efektyvumo didinimas“
Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-01-064

*****

„Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinės mokyklos pastato energijos efektyvumo didinimas“
Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-01-060

*****

„Ukmergės ir Svisloč miestų bendruomenių bendradarbiavimas ir kultūrinis dialogas“
Nr. LLB-2-220

*****

"Viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro pastato ir energetinių sistemų modernizavimas"
Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-01-066

*****

„Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos griovio M-1 ir drenažo rekonstrukcija“ Nr. 1IG-KV-11-1-000960-PR001

*****

„Atkočių gyvenvietės bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ Nr. 3KA-KV-12-1-01-3247-PR001

*****

„Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos nuvedamųjų griovių ir drenažo rekonstrukcija“ Nr. 1IG-KV-11-1-000979-PR001

*****

„Taujėnų kultūros namų su biblioteka aplinkos sutvarkymas“ Nr.3KA-KV-13-1-002880-PR001

*****

„Specialiųjų planų rengimas Ukmergės rajone“Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-02-024

*****

„Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos Lėno ežero polderinės sistemos ir drenažo rinktuvų rekonstrukcija“
Nr. 1IG-KV-11-1-000821-PR001

*****

Už darnų miesto vystymą ir patrauklumo didinimą atsakingų specialistų kvalifikacijos tobulinimas, pritaikant ES patirtį“

*****

"Detaliųjų planų rengimas Ukmergės rajone"

*****

„Ukmergės rajono Žemaitkiemio seniūnijos griovio S-1 ir drenažo rekonstrukcija“
Nr. 1IG-KV-11-1-000437-PR001

*****

„Ukmergės vaikų lopšelio - darželio „Saulutė“ rekonstravimas ir modernizavimas“Nr.VP3-2.2-ŠMM-06-R-01-034

*****

„Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinės mokyklos katilinės dujinių katilų pakeitimas biokuro katilais“Nr. KKS-S-969(2013)

*****

„Balelių universalaus daugiafunkcio centro (UDC) plėtra“
Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-01-01-010

*****

„Ukmergės rajono šilumos ūkio specialiojo plano parengimas“
Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-02-033

*****

„Ukmergėsdarželio-mokyklos „Varpelis“ pastato modernizavimas“

*****

„Psichikos dienos centro prie viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro įkūrimas“
Nr. VP3-0.1-SAM-08-R-01-006

*****

„Ukmergės miesto neužstatytų erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio organizavimo specialiojo plano parengimas“
Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-02-038

„Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiojo plano parengimas“
Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-02-034

*****

„Rečionių universalus daugiafunkcio centro (UDC) plėtra“
Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-01-01-011

*****

„Ukmergės rajono savivaldybės ir jos institucijų darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimas“ Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-02-008

*****

Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijos 2014-2020 m. parengimas“ VP1-4.2-VRM-02-R-02-014

*****

„Ukmergės miesto ir rajono specialiųjų planų parengimas“NR. VP1-4.2-VRM-04-R-02-031

*****

„Ukmergės rajono savivaldybės finansų apskaitos informacinės sistemos diegimas ir dokumentų valdymo sistemos modernizavimas bei praplėtimas“ Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-050

*****

„Ukmergės m. gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų-dviračių takų (Bažnyčios g. ir J. Basanavičiaus g.) rekonstrukcija"
Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03-034

*****

Ukmergės rajono hidrotechnikos statinių ant Nasėvelos upės rekonstrukcija“ Nr. 1IG-KV-13-1-008295-PR001

*****

"Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms" Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-02-008

*****

„Ukmergės rajono Taujėnų vidurinės mokyklos katilinės dujinių katilų pakeitimas biokuro katilais“Nr.KKS-S-971(2013)

*****

"Veprių vidurinės mokyklos pastato modernizavimas"

*****

„Želvos vidurinės mokyklos pastato modernizavimas“Nr.KKS-S-9(2014)

*****

Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyriaus pastato modernizavimas

*****

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinės mokyklos pastato (1N2/p) modernizavimas

*****

„Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas“Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-001

*****

„Visuomenės sveikatos biuro kabinetų steigimas ir gerinimas Jonavos švietimo įstaigose“NR. NOR-LT11-SAM-01-K-02-008

*****


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-26 15:46:42