Dokumento informacija
DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-08-25 SPRENDIMO NR. 7-184 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Priimtas 2004-11-03
 Nr.7-220.doc (8.4 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  282
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-220
Aprašymas

Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Iš dalies pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos  2004-08-25  sprendimo Nr. 7-184  „Dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos patvirtinimo“  2, 5.1, 5.3, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 13.3, 21, 22, 23  punktus ir juos išdėstyti taip:
„ 2. Savivaldybės turtas gali būti:
2.1. ilgalaikis materialusis;
2.2. nematerialusis;
2.3. finansinis;
2.4  trumpalaikis materialusis.“
„5.1. Sprendimą perduoti turtą panaudos subjektams priima savivaldybės administracijos direktorius. Sprendime nurodomas sutarties terminas, taip pat asmuo, įgaliotas pasirašyti panaudos sutartį ir turto perdavimo ir priėmimo aktą.”
“5.3. Savivaldybės atsakingas administracijos padalinys kasmet patikslina nenaudojamų pastatų, patalpų, statinių sąrašą. Nenaudojami pastatai, patalpos, statiniai, nereikalingi savivaldybės ir turto valdytojo funkcijoms vykdyti, įstatymų nustatyta tvarka įtraukiami į privatizuojamų objektų sąrašą ,išnuomojami ar suteikiami panaudai įstatymų nustatytiems juridiniams asmenims.
Sprendimą leisti išnuomoti negyvenamąsias patalpas ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą priima savivaldybės administracijos direktorius, o turto valdytojai jį nuomoja, vadovaudamiesi sprendime  nustatyta tvarka ir sąlygomis. Turto nuomos sutartį  bei perdavimo-priėmimo aktą  pasirašo turto valdytojai.”
“7. Pagal mainų sutartį savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos turi teisę, esant Tarybos sutikimui, perleisti viena kitai joms patikėjimo teise priklausantį lygiavertį (besiskiriantį iki 10 proc. vertės) nekilnojamąjį turtą, jeigu šis reikalingas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.”
“7.1. Pagal mainų sutartį savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos turi teisę, esant Tarybos sutikimui, perleisti kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims patikėjimo teise valdomą lygiavertį (iki 5 procentų besiskiriantį) nekilnojamąjį turtą, jeigu įsigyjamas pagal mainų sutartį turtas reikalingas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.”
“7.2. Sprendimus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto mainų priima savivaldybės Taryba, kai viena iš mainų sutarties šalių yra savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos, patikėjimo teise valdančios savivaldybės turtą, o kita- juridiniai ar fiziniai asmenys”.
“7.3. Sprendimus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, išskyrus nekilnojamąjį, mainų priima savivaldybės administracijos direktorius – jei abi mainų sutarties šalys yra savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos, patikėjimo teise valdančios savivaldybės turtą.”
“7.4. Mainomas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, kai viena iš sutarties šalių yra savivaldybės įmonė, įstaiga ar organizacija, o kita – kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, įvertinamas taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus turto vertinimo metodus, tačiau mainų sutarties šalių turtas turi būti vertinamas tuo pačiu metodu. Mainomo turto vertės skirtumas  atlyginamas pinigais.”
“7.5. Savivaldybės turto investavimas – tai savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, kaip įnašo perdavimas  steigiamai viešajai įstaigai, UAB, taip pat šio turto perdavimas didinant viešosios įstaigos  arba  akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą, jei savivaldybė yra jų akcininkė ar dalininkė. Gali būti investuojami pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, bei nematerialusis turtas.”
“7.6. Sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo priima savivaldybės Taryba.”
 “7.7. Savivaldybė gali turtą investuoti, įsigydama steigiamos  arba didinančios įstatinį kapitalą akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcijų, kurios visuotiniame akcininkų susirinkime savivaldybei suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų.”
“13.3. ekonomiškai netikslinga parduoti jį viešuose prekių aukcionuose, t.y. kai laukiamos įplaukos pardavus turtą viešuose prekių aukcionuose rinkos kainomis, būtų mažesnės už aukcionų organizavimo išlaidas;”
“21. Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti savivaldybės nuosavybėje esantis nekilnojamas turtas iš vienos savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos kitai taip pat šios tvarkos II dalies 4.4. punkte nurodytiems asmenims, perduodamas laikantis šių nuostatų.”
“22. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma nekilnojamojo turto perdavimo ir perėmimo komisija, į kurios sudėtį įeina abiejų šalių ir savivaldybės administracijos atstovai. Turto apžiūrą organizuoja turto priėmėjas. Komisija įvertina turto būklę ir surašo turto apžiūros pažymą ir turto perdavimo ir priėmimo aktą.”
“23. Teikiant savivaldybės Tarybai projektą perduoti savivaldybės nuosavybėje esantį nekilnojamą turtą,  naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turi būti pridėta:
- turto perėmėjo sutikimas priimti turtą;
- turto apžiūros pažyma su perduodamo turto sąrašu, jei perduodami keli objektai;
- nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos arba jų kopijos.”
2. Papildyti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2004-08-25 sprendimą Nr. 7-184 „Dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos patvirtinimo“ 7.8 punktu ir jį išdėstyti taip:
„7.8. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas gali būti įkeistas įstatymų nustatytais atvejais  savivaldybės Tarybos sprendimu. Nematerialusis, finansinis ir materialusis trumpalaikis savivaldybės turtas negali būti įkeistas.”

Savivaldybės meras             Algirdas Kopūstas


Atgal