Dokumento informacija
DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-12-19 SPRENDIMO NR. 7-96 ,, DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR BIUDŽETO VYKDYMO TVARKOS” DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
Priimtas 2004-12-15
 Nr.7-256.doc (5.1 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  137
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-256
Aprašymas

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 751 ,, Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo”, Ukmergės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
Iš dalies pakeisti ir papildyti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2003-12-19 sprendimu Nr. 7-96 patvirtintos Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,11. Savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimo ir sutaupytų asignavimų panaudojimo tvarka:
11.1. Asignavimų valdytojai, raštu informavę Finansų skyrių, turi teisę biudžetiniais metais vieną kartą per ketvirtį, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo ketvirčio pabaigos, keisti jų vadovaujamai įstaigai patvirtintų biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį, neviršydami patvirtintų tam tikrai programai ir funkcijai bendrųjų asignavimų išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, sumų ir bendros asignavimų sumos programai vykdyti paskirstymą ketvirčiais.
11.2. Asignavimų valdytojai keičia biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį, jei keičiama suma sudaro ne mažiau kaip 0,1 tūkst. Lt.
11.3. Asignavimų sumos išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui, yra maksimalios ir jų ekonomija gali būti naudojama šiuo eiliškumu:
11.3.1. kreditoriniam įsiskolinimui (suėjus sumokėjimo terminui) dengti, išskyrus kreditorinį įsiskolinimą už šildymą pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą nuomos sutartį;
11.3.2. kitoms išlaidoms ir turtui įsigyti, išskyrus transporto priemonių įsigijimą.
11.4. Asignavimų valdytojai, asignavimus išlaidoms pakeitę pagal ekonominę klasifikaciją arba sutaupytus asignavimus panaudoję turtui įsigyti, atitinkamai tikslina sąmatas.
11.5. Finansų skyrius pagal asignavimų valdytojų pateiktus programų sąmatų vykdymo ataskaitų duomenis ruošia savivaldybės Tarybos sprendimo projektą:
11.5.1. dėl netekusių tikslinės paskirties savivaldybės biudžeto asignavimų perskirstymo;
11.5.2. dėl sutaupytų specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti sumų perskirstymo kitoms savivaldybės biudžeto reikmėms.”

Savivaldybės meras    Algirdas Kopūstas

 

Atgal