Dokumento informacija
DĖL ŠVIETIMO PAGALBOS ŠEIMOMS, NAMUOSE AUGINANČIOMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKĄ IR GYVENANČIOMS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
Priimtas 2004-12-15
 Nr.7-248.doc (3.5 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  132
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-248
Aprašymas

Vadovaudamasi  Lietuvos   Respublikos  vietos  savivaldos   įstatymo   6  straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2003-06-17 Nr. IX-1630) 7.5 ir 8.4 straipsniais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-04 įsakymu Nr. ISAK-842 „Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003-12-16 įsakymu Nr. ISAK-1809 ,,Dėl švietimo pagalbos nelankančiam ugdymo įstaigos 5-6 metų vaikui teikimo tvarkos patvirtinimo”, Ukmergės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Švietimo pagalbos šeimoms, namuose auginančioms ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaiką ir gyvenančioms savivaldybės teritorijoje, teikimo tvarką (pridedama).

Savivaldybės  meras       Algirdas Kopūstas

Atgal