UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
Kodas 188752174
Tel. 8~340 60333
Faks. 8~340 63370

El. paštas: [email protected]
Darbo laikas:
I-IV 8-17val., V 8-15:45val.
Pietų pertrauka: 12-12:45val.

El. demokratijos paslaugos
 • Posėdžių transliacija
 • Pranešk apie problemą
 • Teisės aktų svarstymas
 • Posėdžiai
 • Peticijos
 • Prisijunkite
 • E. demokratijos paslaugų pristatymas
 • E. demokratijos paslaugų instrukcija
 • Vertikalus meniu
 • STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos ir tvarka
  Mero pavaduotoja
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  LR Seimo nariai
  Darbo grupės ir komisijos
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Darbo grupės ir komisijos
  Frakcijos
  Išvažiuojamieji posėdžiai
  Posėdžių lankomumas
 • TEISINĖ INFORMACIJA
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai iki 2012 m.
  2012 metų Tarybos sprendimai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai (Tarybos sprendimų projektai)
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių pažymos
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • VEIKLOS SRITYS
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • NUOSTATAI
  PLANAVIMO DOKUMENTAI
  VADOVŲ DARBOTVARKĖS
  DARBO UŽMOKESTIS
  PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
  ĮSIPAREIGOJIMAI
  ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
  TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
  ĮSTAIGŲ VADOVŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Elektroninės paslaugos
 • EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGOS
 • Posėdžių transliacija
  Teisės aktų svarstymas
  Posėdžiai
  Peticijos
  Prisijunkite
 • Nuorodos
 • ATVIRI DUOMENYS
 • SENIŪNAITIJOS
 • Priėmimas į darbą
 • Savivaldybės darbo planas
 • VALSTYBINĖ KALBA
 • TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKELBIMAI
 • Horizontalus meniu
 • SAVIVALDYBĖ
 • SAVIVALDOS ISTORIJA
  GARBĖS PILIEČIAI
  HERBAS, VARDO KILMĖ
  SENIŪNIJOS
  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
  APDOVANOJIMAI
  UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
  Ukmergės vietos veiklos grupė
 • NAUJIENOS
 • GYVENTOJAMS
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS
  APLINKOSAUGA
  VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUS EISMAS
  MOKESČIAI
  JAUNIMUI
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  SOCIALINIS BŪSTAS
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ TVARKYMAS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
  MOBILIZACIJA
  KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ EILIŠKUMAS
  TRIUKŠMO VALDYMAS
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  KOMPENSAVIMO TVARKA
  VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
  SOCIALINĖ PARAMA
  VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMA
 • VERSLININKAMS
 • INVESTICIJOS
  SVV RĖMIMO FONDAS
  LICENCIJOS IR LEIDIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  PRAŠYMŲ LICENCIJOMS PATEIKIMAS
  VERSLI LIETUVA
  REKLAMA
  MOKESČIAI
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  INFORMACIJA VERSLUI DĖL COVID-19
 • TURISTAMS
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  Ukmergės rajono savivaldybės administracija siekia užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą, taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame užtikrinti Reglamente nustatytų veiklos skaidrumo ir atskaitomybės principų įgyvendinimo. Atsižvelgiant į tai, kviečiame susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, paskirtą duomenų apsaugos pareigūną, duomenų subjektų teises ir kita informacija.

   

  DUOMENŲ VALDYTOJAS

  Jūsų asmens duomenų valdytojas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija (asmens kodas - 188752174), Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė, tel. Nr. 8 340 60302, el. p. [email protected].

   

  KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  Administracija tvarko Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:

  • paslaugų užsakymo apdorojimui ir administravimui,
  • skundams, pranešimams, paklausimams ir atsiliepimams administruoti;
  • identifikavimui Administracijos informacinėse sistemose;
  • su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui,
  • komunikavimui su Jumis;
  • kandidatų į laisvas darbo vietas atrankai;
  • konsultacijoms teikti;
  • viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti;
  • kitoms funkcijoms vykdyti.

   

  KOKIAIS PAGRINDAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  Administracija tvarko Jūsų duomenis, laikydamasi Reglamento nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

  • remdamasi Jūsų duotu sutikimu (Reglamento 6 str. 1 d. a) punktas);
  • vykdydama sudarytas sutartis (Reglamento 6 str. 1 d. b) punktas);
  • vykdydama Administracijai taikomas teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1 d. c) punktas);
  • įgyvendindama viešąjį interesą arba vykdydama duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 str. 1 d., e) punktas);
  • siekdama teisėtų Administracijos ir (ar) trečiųjų šalių, kurioms teikiami Jūsų duomenys, interesų (Reglamento 6 str. 1 d. f) punktas).

   

  KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

   

   IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  • Administracija Jūsų asmens duomenis gauna iš Jūsų tiesiogiai, kai pateikiate prašymą, skundą ar pranešimą;
  • Administracija asmens duomenis gali gauti iš Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Administracija gali gauti Jūsų asmens duomenis ir iš kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

   

  KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  • Administracijos darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
  • Administracija gali pateikti Jūsų asmens duomenis: paslaugų teikėjams ir kitiems duomenų tvarkytojams, kurie Administracijai teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Administracijos vardu ir Administracijos ar Jūsų naudai (pavyzdžiui IT, pašto, skolų išieškojimo paslaugų teikėjams);
  • Kitoms savivaldybėms, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas;
  • Informacinių sistemų ir registrų valdytojams;
  • Teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms.

   

  KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  Asmens duomenis Administracija saugo ne ilgiau, nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį nurodo teisės aktai. Administracijos tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra numatyti Administracijos Dokumentacijos plane.

   

  KUR PATEIKIAME NUORODAS INTERNETO SVETAINĖJE?

  Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (Facebook ). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos interneto svetainėje, yra taikoma tų interneto svetainių privatumo politika, ir Administracija neprisiima atsakomybės už šių interneto svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą ir jų privatumo politikos nuostatas.

   


  Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-02 11:35:38

  © Visos teisės saugomos. El. p. [email protected]