Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
2009 m. sausio 29 d. sprendimu
Nr. 7-19


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) - subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
2. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga (kodas 188689215), finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Tarnybos steigėjas yra Savivaldybės taryba. Tarnybos nuostatus tvirtina rajono savivaldybės Taryba. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius.
3. Tarnyba yra juridinis asmuo, turintis atskirą išlaidų sąmatą, dokumentų blankus, savo antspaudą su pavadinimu ir savivaldybės herbu.
4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
5. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
6. Savivaldybės kontrolierius ir Tarnybos valstybės tarnautojai negali būti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje.
7. Savivaldybės kontrolieriaus, Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių teisiniai pagrindai nustatyti Valstybės tarnybos įstatyme ir Vietos savivaldos įstatyme.
8. Tarnybos ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija.
9. Tarnybos buveinės adresas:  Kęstučio a. 3, Ukmergė

II. TARNYBOS  VEIKLOS  RŪŠIS,  TIKSLAS  IR  UŽDAVINIAI

10. Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos  savivaldybių veikla.
11. Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisingai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas Valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
12.  Tarnybos uždaviniai:
12.1. prižiūrėti, ar teisingai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai naudojamas Savivaldybės biudžetas;
12.2.   prižiūrėti kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas; 
12.3. vykdyti Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;
12.4. užtikrinti, kad atliekamas finansinis ir veiklos auditas atitiktų valstybinio audito reikalavimus;
12.5. vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

III. TARNYBOS FUNKCIJOS

13. Siekdama veiklos tikslo ir įgyvendindama nustatytus uždavinius, Tarnyba vykdo šias funkcijas:       
13.1.atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;
13.2. kiekvienais metais rengia ir reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia Ukmergės rajono savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo Valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, metinių savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio,  savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
13.3. rengia ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
13.4. rengia ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias Tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas. Tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;
13.5. rengia ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už  kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat išvadas dėl iš valstybės vardu paskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
13.6. kontroliuoja savivaldybės vietinių rinkliavų surinkimą;
13.7. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Valstybės kontrole, Lietuvos Respublikos audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei centralizuota vidaus audito tarnyba;
13.8. Valstybės kontrolės prašymu teikia Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;
13.9. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kituose teisės aktuose priskirtas  funkcijas.

IV. TARNYBOS TEISĖS

14. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
14.1. finansinio ir veiklos audito ar kitų kontrolės funkcijų vykdymo metu, Tarnybos darbuotojai netrukdomai įeitų į audituojamo ar tikrinamojo subjekto patalpas;
14.2.  reikalauti, kad audito ar kontrolės funkcijų vykdymo metu, audituojamo ar tikrinamojo subjekto vadovas suteiktų patalpas auditui atlikti;
14.3. gauti visus finansiniam ir veiklos auditui, patikrinimų ar kitų kontrolės funkcijų atlikimui reikalingus dokumentus, informaciją, duomenis bei jų kopijas ar tikrinamų subjektų vadovų ir kitų darbuotojų raštiškus ir žodinius paaiškinimus;
14.4.  reikalauti, kad Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, pateiktų savo veiklos ateinančių metų plano projektą iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos tarpusavio veiklos koordinavimo  tikslais.
14.5. atliekamo audito metu pasinaudoti savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa, taip pat turi teisę susipažinti su atliktų kitų išorės auditų savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais;
14.6. nurodyti audituotų subjektų vadovams veiklos trūkumus ir nustatyti terminą per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;
14.7. pagal valstybinio audito reikalavimus pasitelkti ekspertų (specialistų), turinčių reikiamų žinių patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti;
14.8. dalyvauti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų  posėdžiuose ir išsakyti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
14.9. administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikti nagrinėti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos administracinei komisijai;
14.10.  dalyvauti Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje;
14.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

V. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

15. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Jis atskaitingas Ukmergės rajono savivaldybės tarybai.
16. Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojų  tarnybos santykių teisinius pagrindus nustato Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymai.
17. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas  Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį  išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės,  audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.
18.  Savivaldybės kontrolierius:
18.1.  tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus, vertina valstybės tarnautojų veiklą. Valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų  atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, vykdo kitas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos personalo funkcijas;
18.2. leidžia įsakymus, organizuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;
18.3. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šiuo projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja  jo vykdymą ir atsako už jį. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;
18.4. Tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;
18.5. turi teisę dalyvauti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir išsakyti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
18.6. Valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
18.7. pats atlieka ir (arba) skiria Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;
18.8. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu informuoti Savivaldybės kontrolierių;
18.9. teikia merui, Savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų apžeidimų.
18.10. kiekvienais metais reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia Ukmergės rajono savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktų tvirtinti metinių savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, metinių savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
18.11. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;
18.12. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;
18.13. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
18.14. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą.
18.15. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neigiamos audito išvados pateikimą.
18.16. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;
18.17. savivaldybės Tarybos arba savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;
18.18. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;
18.19. administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos administracinei komisijai;
18.20. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;
19. Tarnybos valstybės tarnautojai:
19.1. Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu atlieka audituojamųjų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;
19.2. įstatymų nustatyta tvarka atsako už jiems nustatytų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;
19.3. administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos administracinei komisijai;

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Tarnyba reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________________________


Paskutinis atnaujinimas: 2011-02-28 23:45:00