ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Ukmergės rajono savivaldybės administracija siekia užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą, taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame užtikrinti Reglamente nustatytų veiklos skaidrumo ir atskaitomybės principų įgyvendinimo. Atsižvelgiant į tai, kviečiame susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, paskirtą duomenų apsaugos pareigūną, duomenų subjektų teises ir kita informacija.

 

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija (asmens kodas - 188752174), Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė, tel. Nr. 8 340 60302, el. p. [email protected].

 

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Administracija tvarko Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:

 • paslaugų užsakymo apdorojimui ir administravimui,
 • skundams, pranešimams, paklausimams ir atsiliepimams administruoti;
 • identifikavimui Administracijos informacinėse sistemose;
 • su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui,
 • komunikavimui su Jumis;
 • kandidatų į laisvas darbo vietas atrankai;
 • konsultacijoms teikti;
 • viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti;
 • kitoms funkcijoms vykdyti.

 

KOKIAIS PAGRINDAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Administracija tvarko Jūsų duomenis, laikydamasi Reglamento nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

 • remdamasi Jūsų duotu sutikimu (Reglamento 6 str. 1 d. a) punktas);
 • vykdydama sudarytas sutartis (Reglamento 6 str. 1 d. b) punktas);
 • vykdydama Administracijai taikomas teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1 d. c) punktas);
 • įgyvendindama viešąjį interesą arba vykdydama duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 str. 1 d., e) punktas);
 • siekdama teisėtų Administracijos ir (ar) trečiųjų šalių, kurioms teikiami Jūsų duomenys, interesų (Reglamento 6 str. 1 d. f) punktas).

 

KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

 

 IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • Administracija Jūsų asmens duomenis gauna iš Jūsų tiesiogiai, kai pateikiate prašymą, skundą ar pranešimą;
 • Administracija asmens duomenis gali gauti iš Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Administracija gali gauti Jūsų asmens duomenis ir iš kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

 

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • Administracijos darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
 • Administracija gali pateikti Jūsų asmens duomenis: paslaugų teikėjams ir kitiems duomenų tvarkytojams, kurie Administracijai teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Administracijos vardu ir Administracijos ar Jūsų naudai (pavyzdžiui IT, pašto, skolų išieškojimo paslaugų teikėjams);
 • Kitoms savivaldybėms, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas;
 • Informacinių sistemų ir registrų valdytojams;
 • Teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms.

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenis Administracija saugo ne ilgiau, nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį nurodo teisės aktai. Administracijos tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra numatyti Administracijos Dokumentacijos plane.

 

KUR PATEIKIAME NUORODAS INTERNETO SVETAINĖJE?

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (Facebook ). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos interneto svetainėje, yra taikoma tų interneto svetainių privatumo politika, ir Administracija neprisiima atsakomybės už šių interneto svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą ir jų privatumo politikos nuostatas.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-02 11:35:38