UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
 
SPRENDIMAS
DĖL BENDROJO LAVINIMO BEI IKIMOKYKLINĖS IR NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGOS DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
 
2004-12-15 Nr.7-246
Ukmergė

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos švietimo įstatymo 60 straipsnio 8 punktu, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2003-11-12 sprendimo Nr. 7-80  3.2. punktu, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti bendrojo lavinimo bei ikimokyklinės ir neformaliojo ugdymo įstaigos direktorių pareigybių aprašymus (pridedama).
2. Įpareigoti savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti švietimo įstaigų direktorių darbo laiko grafikus.

Savivaldybės  meras    Algirdas Kopūstas