UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
 
SPRENDIMAS
DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
 
2004-11-03 Nr.7-224
Ukmergė

Vadovaudamasi 2003 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymu Nr. IX-1675, Lietuvos Respublikos 2004 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. IX-2450 (nuo 2004 m. spalio 1 d.) redakcija, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1.Patvirtinti Ukmergės rajono piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarką (pridedama).
2.Laikyti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. 7-73 ,, Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo” 1 punktą.

Savivaldybės meras     Algirdas Kopūstas