UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
 
SPRENDIMAS
DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
 
2004-07-28 Nr.7-154
Ukmergė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos nuostatų patvirtinimo“18 straipsniu, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarką (pridedama).

Savivaldybės meras    Algirdas Kopūstas