UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
 
SPRENDIMAS
DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE
 
2004-03-31 Nr.7-74
Ukmergė

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-01-06 nutarimo Nr. 5 “Dėl sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos patvirtinimo” 3 ir 4 punktais, Ukmergės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
1. Pavesti viešajai įstaigai Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui vykdyti sveikatos priežiūrą bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose.
2. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti neterminuotą sveikatos priežiūros vykdymo mokyklose sutartį su viešąja įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centru.
3. Sveikatos priežiūrai mokyklose, kurių steigėja yra Ukmergės rajono savivaldybė, iš savivaldybės biudžeto skirti 1/3 tam  reikalingų lėšų.

Savivaldybės merė       Janina Akstinavičienė