UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
 
SPRENDIMAS
DĖL VISUOMENINIO MERO PATARĖJO
 
2004-11-03 Nr.7-239
Ukmergė

Vadovaudamasi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 22.45 punktu, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Paskirti Stanislovą Rimkų savivaldybės mero visuomeniniu patarėju ekonomikos ir biudžeto klausimais.

Savivaldybės meras    Algirdas Kopūstas