UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
 
SPRENDIMAS
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS NUOSTATAI
 
2003-09-10 Nr.7-61
Ukmergė


UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS  NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai nustato Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (toliau vadinama - administracija) -  Tarybos sprendimus įgyvendinančios bei Tarybą  techniškai aptarnaujančios institucijos -  struktūrą, kompetenciją bei darbo organizavimo tvarką.
Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei šiais nuostatais.
2. Administracija turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitą toje Lietuvos Respublikos banko įstaigoje, kuri aptarnauja iš savivaldybės biudžeto išlaikomas įstaigas.
3. Administracijos santykiai su valstybės institucijomis grindžiami Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Administracija nėra pavaldi valstybės institucijoms.
4.Administracija bei jos struktūriniai ir struktūriniai –teritoriniai padaliniai turi teisę gauti paramą iš šalies ir užsienio rėmėjų teisės aktų nustatyta tvarka, vesti kiekinę ir suminę jos apskaitą, taip pat numatyti jos paskirtį, paskirstyti gautą paramą juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti paramą ir skirstyti labdarą socialiai remtiniems asmenims.

II. BENDROJI ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

5. Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai, struktūriniai - teritoriniai padaliniai – seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai.  Savivaldybėje įsteigtos šios seniūnijos: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių, Želvos ir Žemaitkiemio.
Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių mero teikimu tvirtina arba keičia savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.   Savivaldybės administracijos įgaliojimai nesusiję su savivaldybės Tarybos įgaliojimų pabaiga. Savivaldybės administracija turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su savivaldybės herbu. Savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos  paprastai  turi sąskaitų bankuose. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai gali turėti sąskaitas bankuose.
6. Savivaldybės administracijos direktorius yra savivaldybės administracijos vadovas, įstaigos vadovas, pavaldus savivaldybės Tarybai ir atskaitingas merui. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarką nustato Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymai.
7. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero siūlymu savivaldybės Tarybos  sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Savivaldybės administracijos direktoriaus kadencijų skaičius  tam pačiam asmeniui neribojamas.
8. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (jei ši pareigybė steigiama), mero siūlymu skiriamas savivaldybės Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
9. Tarnybines nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui už tarnybinius nusižengimus skiria savivaldybės taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo pavaduotojo tarnybinius nusižengimus.
10. Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo sprendžia savivaldybės Taryba. Atostogos administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui suteikiamos mero potvarkiu. Nesant administracijos direktoriui meras potvarkiu skiria administracijos direktoriaus pavaduotoją ar kitą savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją pavaduoti administracijos direktorių.
11. Pasibaigus savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo kadencijai, jei jie į šias pareigas nepaskiriami naujai kadencijai, savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojas turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į iki paskyrimo  administracijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju eitas pareigas, o kai tokios galimybės nėra – į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas, jeigu eitos pareigos pagal teisės aktus priskiriamos karjeros valstybės tarnautojų pareigoms arba jie ėjo savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje kitas pareigas. Jeigu šie asmenys iki paskyrimo administracijos direktoriumi arba direktoriaus pavaduotoju tokių pareigų nėjo, jiems išmokamos atitinkamai 2 mėnesių savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos.

III. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KOMPETENCIJA

12. Savivaldybės administracija:
12.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
12.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės institucijų sprendimų;
12.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
12.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;
12.5. rengia savivaldybės institucijų sprendimų, įsakymų ir potvarkių projektus;
12.6. atlieka sekretoriato (jei toks steigiamas), mero, tarybos narių finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą, savivaldybės kontrolieriaus techninį aprūpinimą.
13. Valstybės tarnautojų tarnybos sąlygas ir tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo sąlygos ir tvarka nustatomos darbo sutartyse, pareiginėse instrukcijose ir administracijos vidaus tvarkos taisyklėse.
14. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai negali būti savivaldybės, kurioje jie dirba, tarybos nariais.
15. Administracijos darbuotojai gali būti mero įgalioti atstovauti savivaldybei santykiuose su valstybės institucijomis, fiziniais ar juridiniais asmenimis teismuose. Atstovo įgaliojimai aptariami dokumente, kuriuo jis įgaliojamas atstovauti savivaldybei.

IV. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA

16. Savivaldybės administracijos direktorius:
16.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei savivaldybės tarybos  sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
16.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus ir kitus teisės aktus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės struktūriniams padaliniams, seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį bei jam priskirtos kompetencijos klausimais savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;
16.3. organizuoja savivaldybės administracijos darbą, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;
16.4. administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai;
16.5. administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;
16.6. administruoja kitas biudžetines ir nebiudžetines lėšas;
16.7. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įmonių darbą, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo bei savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas (išskyrus įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų bei nuobaudų jiems skyrimą);
16.8. organizuoja savivaldybės Tarybos narių ir valstybės tarnautojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;
16.9. savivaldybės Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas Tarybai, kartą per ketvirtį informuoja apie Tarybos priimtų sprendimų vykdymą;
16.10. kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

V.  ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
 
17. Administracijos veikla organizuojama, atsižvelgiant į patvirtintus Tarybos darbo planus, programas ir jų įgyvendinimo priemones.
18. Problemos ir aktualūs klausimai svarstomi administracijos padalinių vadovų pasitarimuose. Administracijos direktoriaus prašymu ypač svarbiems klausimams svarstyti gali būti kviečiami bendri su Tarybos komitetais posėdžiai. Administracija gali rengti pasitarimus seniūnijose.
19. Administracijos padalinių vadovų ar jų atstovų pasitarimuose aptariami teikiami Tarybos sprendimų  projektai, socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, ekologinių ir kitų programų projektai bei jų įgyvendinimo priemonės.
20. Pasiūlymus dėl bendrų pasitarimų rengimo gali teikti meras, administracijos direktorius, Tarybos komitetų ir komisijų pirmininkai, administracijos padalinių vadovai.
Į šiuos pasitarimus kviečiami Tarybos komitetų, komisijų pirmininkai,  administracijos padalinių vadovai, savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovai, taip pat komisijų (darbo grupių), rengusių sprendimų ar potvarkių projektus, nariai. Pasitarimui pirmininkauja administracijos direktorius. Pasitarimą kviečia (organizuoja), jo dalyvius numato administracijos direktorius.
21. Gyventojų pasiūlymai, pareiškimai bei skundai, adresuoti savivaldybės institucijoms, nagrinėjami ir interesantai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Tarybos sprendimais, taip pat mero ir administracijos direktoriaus  nurodymais.
Nagrinėjant gyventojų pareiškimus ir skundus turi būti užtikrintas jų konfidencialumas.
22. Gyventojų pasiūlymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimo, taip pat interesantų priėmimo savivaldybės administracijoje tvarką nustato administracijos direktorius.
23. Priimamojo vadovas analizuoja ir apibendrina gyventojų pasiūlymuose, pareiškimuose bei skunduose ir interesantų priėmimo metu iškeltus aktualius klausimus, teikia duomenis administracijos direktoriui.
24. Tarybos narių paklausimai (klausimai), adresuoti administracijai, registruojami ir perduodami administracijos direktoriui.
Administracijos direktorius perduoda paklausimą (klausimą) padalinio vadovui  ar specialistui pagal kompetenciją, kad pastarasis paruoštų atsakymą raštu.
25. Administracija į paklausimus privalo atsakyti Tarybos nario pageidaujama forma Tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. Jeigu negali nustatytu laiku atsakyti į paklausimą, privalo tai raštu motyvuoti ir pasiūlyti kitą terminą, bet ne vėlesnį kaip mėnuo nuo paklausimo gavimo.
26. Administracijos direktorius teikia merui  spręsti klausimus, kurie priskirti mero kompetencijai.
27. Administracijos direktorius  gali teikti merui ar Tarybai spręsti tuos klausimus, kurių jie negali išspręsti savarankiškai arba kartu su kitais padaliniais, valstybinėmis ar savivaldybės institucijomis, įmonėmis, įstaigomis bei organizacijomis.
28. Administracijos padalinio aiškinamajame rašte prie sprendimo ar potvarkio projekto turi būti išdėstyta problemos esmė, pagrįsta, kodėl būtina priimti šį sprendimą ar potvarkį, prireikus pridėti skaičiavimai bei išlaidų sąmatos ir siūlomo sprendimo ar potvarkio prognozuojami įgyvendinimo rezultatai, taip pat nurodyti pareigūnai, su kuriais suderintas tas projektas.
Aiškinamasis raštas turi būti pasirašytas, teikiamas projektas ir jo priedai vizuoti teikiančio projektą padalinio vadovo, o jam nesant - jį pavaduojančio asmens. Pateikiami du projekto egzemplioriai (iš kurių vienas su vizomis).
29. Teikiami projektai arba pasiūlymai dėl atitinkamų klausimų sprendimo, susiję su kitų administracijos padalinių kompetencija, turi būti su jais suderinti arba gauta kitokia jų nuomonė pateiktu derinti klausimu. Sprendimų ar potvarkių projektai turi būti suderinti su juristu ir kalbininku. Visus Tarybos sprendimų projektus merui teikia administracijos direktorius.  Projektai registruojami Bendrajame skyriuje.
Prie teikiamų derinimui projektų turi būti pridedamas aiškinamasis raštas. Derinantys padaliniai išvadas dėl derinamų projektų pateikia per 2 dienas nuo projektų gavimo. Derinimo faktas patvirtinamas padalinio vadovo (pavaduojančio pareigūno) viza arba raštu, kuriame pagrindžiami prieštaravimai, pasiūlymai dėl projekto patikslinimo. Esant tokiems prieštaravimams, pasiūlymams, su kuriais projekto rengėjai nesutinka, teikiančio merui  projektą padalinio vadovas su projektu ir derintojų pastabomis pateikia informaciją apie nesuderintus klausimus, pagrįsdamas, kodėl netikslinga atsižvelgti į derintojų pastabas.
30. Tarybos  sprendimų projektai dėl teritorijos raidos analizės, socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, ekologinių ir kitų programų, savivaldybės biudžeto, kuriuos direktoriui teikia šiuos projektus rengti įgalioti administracijos padaliniai, kitų padalinių vadovams paprastai nepateikiami vizuoti, o šiuos projektus, nurodytiems vadovams dalyvaujant, preliminariai apsvarsto projektų rengėjai. Jeigu esama prašymų, pageidavimų arba prieštaravimų, rengėjai rašte prie sprendimo projekto nurodo motyvus, kodėl projekte į juos neatsižvelgta.
31. Pasitarimų su administracijos padalinių vadovais metu priimti sprendimai įforminami protokolais, protokolų nuorašai ar išrašai išsiunčiami vykdytojams ir kitiems suinteresuotiems adresatams.
32. Administracijos direktoriaus pasirašyti pavedimai išsiunčiami vykdytojams ir kitiems adresatams ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai jie pasirašomi.
33. Administracijos direktoriaus pavedimai administracijos padalinių vadovams (nepriklausomai nuo to,kuriame dokumente jie pateikti) turi būti įvykdomi per 10 darbo dienų nuo jų gavimo, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.
Padalinių vadovai asmeniškai atsako, kad deramai ir laiku būtų įvykdyti administracijai ir jos padaliniui, savivaldybės įmonei, įstaigai, organizacijai duoti administracijos direktoriaus  pavedimai.
Pavedimų įvykdymo laikas gali būti pratęstas tik tais atvejais, kai padalinio vadovas, savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas iš anksto (raštiškai) pateikia administracijos direktoriui prašymą, argumentuodamas, kodėl būtina pratęsti pavedimo įvykdymo laiką (prašymas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki įvykdymo termino pabaigos).
34. Jeigu pavedimas duotas keliems vykdytojams, atsakingas už jį vykdytojas (jis pavedime nurodomas pirmuoju) privalo organizuoti šio pavedimo vykdymą. Kiti vykdytojai yra solidariai  su juo atsakingi už pavedimo įvykdymą nustatytu laiku  ir atsakingo vykdytojo reikalavimu turi pateikti visą būtiną medžiagą bei atitinkamus siūlymus. Laikoma, jog pavedimas įvykdytas, jeigu išspręsti visi jame iškelti klausimai arba į jį atsakyta iš esmės.

VI. ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ DARBO KONTROLĖ

35. Administracijos padalinių veiklą kontroliuoja administracijos direktorius, o savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą - administracijos padalinių vadovai, kurių reguliavimui jos priskirtos, ir administracijos direktorius.
36. Administracijos padalinių vadovai administracijos direktoriaus reikalavimu pateikia savo veiklos ataskaitas.
37. Administracijos padaliniai pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Tarybos sprendimai ir mero potvarkiai jų reguliavimo sričiai priskirtose savivaldybės įmonėse, įstaigose ir operatyviai imasi priemonių trūkumams pašalinti.
38. Bendrasis skyrius tvarko savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių, kitų dokumentų ir raštų, administracijos direktoriaus pavedimų  apskaitą, apibendrina jų vykdymą, teikia informaciją merui ir administracijos direktoriui.

VII. ADMINISTRACIJOS LĖŠOS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

39. Administracija yra išlaikoma iš rajono biudžete numatytų lėšų, kurios naudojamos administracijai nustatytoms funkcijoms vykdyti, etatinių darbuotojų darbo užmokesčiui ir ūkinėms išlaidoms.
40. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Už teisėtą lėšų panaudojimą atsako administracijos direktorius.
41. Administracija ir jos padaliniai gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurių sudarymo ir naudojimo tvarką nustato Taryba.
42. Savivaldybės kontrolierius savo iniciatyva arba Tarybos, jos komitetų ar mero siūlymu organizuoja administracijos finansinės veiklos patikrinimus ir revizijas.
43. Administracijos finansinę veiklą turi teisę kontroliuoti valstybės institucijos įstatymuose numatytais atvejais ir tvarka.

VIII. ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR  PERĖMIMAS

44. Priėmus sprendimą dėl administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs administracijos direktorius Tarybos sprendime nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujam administracijos direktoriui, dalyvaujant merui ir administracijos vyriausiajam buhalteriui.
45. Perduodant reikalus surašomas perdavimo-priėmimo aktas. Reikalų perdavimo- priėmimo akte turi būti pateikti svarbiausieji duomenys, apibūdinantys faktinę administracijos būklę, administracijos struktūrą bei etatus, personalo sukomplektavimą, savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimui priskirtas įmones, įstaigas bei organizacijas, administracijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymą, savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, archyvo būklę, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su savivaldybe, ir Tarybos sprendimų bei mero potvarkių vykdymą, taip pat administracijai naudoti priskirto turto apyrašas.
46. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmuo, taip pat meras ir vyriausiasis buhalteris. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.
47. Surašomi 3 reikalų perdavimo ir priėmimo akto egzemplioriai, iš kurių po vieną įteikiama reikalus perėmusiam asmeniui, vyriausiajam buhalteriui ir vienas saugomas Bendrajame skyriuje. Buvęs administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.
48. Administracijos padalinių reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja administracijos padalinio nuostatai.
49. Administracijos darbuotojų reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką nustato padalinio vadovas.